Some Milton with my tea. Love it.

6milton, quote, john milton, tea, english majors,